Ken's wood Contractors


Contacts


Boulevard de la liberté, Douala, Cameroun.
akwa-Douala, Rue 1546. BP:1665 Douala.

 info@kenswoodcontractor.com

 (+237) 655-809-652 (WahtApp) ou 681-114-109

 www.kenswoodcontractor.com